شاخصه انجمن

امروزه یکی از شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین می باشد. برنامه آمایش سرزمین، برنامه نرم افزاری،شالوده تمشیت وشاکله سیاستگذاری و اجرائی هرکشور می باشد تا بتوان از مزیت ها، فرصتهاواستعدادهای هر سرزمین به گونه ای استفاده کرد که محدودیتها، تهدیدها و چالشها، کمترین تاثیرگذاری و میدان مانور را داشته باشد.

 

درباره انجمن

از مهمترین نهاد های یک جامعه مدنی، انجمن ها و نهاد های غیر دولتی هستند. انجمن نوعی مشارکت اجتماعی است و محل گردهمایی متخصصانی است که به دلیل دارا بودن تخصص، تشکل جمعی، مجوز قانونی، قدرت شبکه ای و دارا بودن شخصیت علمی و مدیریتی، قادرند در مسایلی که در ارتباط مستقیم با تخصص و رشته کاری آنان است، نظر کارشناسی دهند. انجمن های علمی به عنوان نهاد های جامعه مدنی، رابط تخصصی و پلی بین دولت و مردم محسوب می شوند و بازوهای بی طرف و در عین حال مشاورین کارآمد برای برنامه ریزان و سیاست گذاران و پایشگر حوزه علمی و تخصصی خود هستند.
 

اهداف انجمن

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصان - همکاری بانهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن - ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز - ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی - برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی منطقه ای و بین المللی.