لف ـ عضويت پيوسته

مؤسسات انجمن وکليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد دررشته جغرافيا و آمايش سرزمين ورشته هاي وابسته مثل جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، جغرافيا وبرنامه ريزي شهري، جغرافياي نظامي، مخاطرات محيطي، ژئومورفولوژي،اقليم شناسي،‌ جغرافياي سياسي، سيستم اطلاعات جغرافيايي،‌سنجش ازدور،‌ محيط زيست‌ ،‌ مهندسي عمران، مهندسي زلزله،‌مهندسي منابع آب،‌ فناوري اطلاعات،‌توسعه اقتصادي، مهندسي معماري، شهرسازي مي باشد مي توانند به صورت عضويت پيوسته درآيند.

ب ـ عضويت وابسته :

کليه افرادي که داراي درجه کارشناسي ( ليسانس) هستند ومدت پنج سال به نحوي در يکي از رشته هاي مندرج در بخش الف شاغل باشند مي توانند به صورت عضويت وابسته در آيند

ج ـ عضويت دانشجويي

کليه دانشجويان که در رشته جغرافيا و آمايش سرزمين ورشته هاي وابسته مثل جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، جغرافيا وبرنامه ريزي شهري، جغرافياي نظامي، مخاطرات محيطي، ژئومورفولوژي،اقليم شناسي،‌ جغرافياي سياسي سيستم اطلاعات جغرافيايي،‌سنجش ازدور،‌ محيط زيست‌ ،‌ مهندسي عمران، مهندسي زلزله،‌مهندسي منابع آب،‌ فناوري اطلاعات،‌توسعه اقتصادي، مهندسي معماري ، شهرسازي مي باشد مي توانند به صورت عضويت پيوسته درآيند.

د ـ عضويت افتخاري :

شخصيت هاي ايراني وخارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي آمايش سرزمين حائز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي مؤثر وارزنده اي نموده باشند مي توانند به صورت عضويت افتخاري درآيند

ه ـ اعضاي مؤسسات (حقوقي

سازمانهايي که در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط به آمايش سرزمين فعاليت دارند مي توانند به عنوان اعضاي حقوقي به عضويت انجمن در آيند

تبصره 1 : افرادي که داراي درجه کارشناسي در يکي از رشته هاي بند الف مي باشند مي توانند با تصويب هيئت مديره به صورت عضويت پيوسته انجمن در آيند .

تبصره 2 : اعضاي مؤسساتي مشابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند . هريک از اعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند نمود .

تبصره 1 : پرداخت عضويت هيچگونه حق وادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضويت ايجاد نمي کند

تبصره 2 : اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند .

عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد :

1 ـ استعفاي کتبي 

2 ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه 

 

تبصره : تأييد خاتمه عضويت با موافقت هيئت مديره مي باشد.